کانونهای وابسته به اندیشکده

کانونهای وابسته به اندیشکده


یکی از اهداف تشکیل اندیشکده (صفا ) شناسایی وسازماندهی مشاورین وکارشناسان حوزه صنعت , فناوری , اقتصاد با هدف کمک به بخش صنعت , فناوری , اقتصاد کشور می باشد .

این اندیشکده تلاشدار ,با توجه به برنامه توسعه ای وبین المللی خود  با شناسایی و سازماندهی مشاورین وکارشناسان زمینه رشد ومعرفی آنها را به سازمانها وواحد های صنعتی داخلی وخارجی و به خصوص معرفی به اندیشکده های بین المللی همکار را فراهم نماید .

این اندیشکده , فقط مسئولیت شناسایی , ارزیابی , گزینش , معرفی اعضاء را برعهده خواهد داشت .