پانزدهمین نشست هیات مدیره اندیشکده صفا برگزار شد

پانزدهمین نشست هیات مدیره اندیشکده صفا برگزار شد