مطلب پایین فرم ثبت نام موقت

مطلب پایین فرم ثبت نام موقت


توجه !

لطفا در تکمیل اطلاعات فرم ثبت نام   دقت نمائید  اطلاعات وارده در تائید و یا رد عضویت شما تاثیر گذار خواهد بود 

میزان سرمایه گذاری مشارکتی : یعنی در صورتی که اندیشکده درآینده پروژه ای داشته باشد  تا چه میزان  می توانید سرمایه گذاری نمائید  مبلغ اعلامی هیچ تعهدی برای شما ایجاد نمی کند .