اولین نشست صمیمی اعضای اندیشکده صنعت فناوری و اقتصاد با استاندار یزد

اولین نشست صمیمی اعضای اندیشکده صنعت فناوری و اقتصاد با استاندار یزد 
دوشنبه هشتم اردیبهشت 98
اولین نشست اعضای اندیشکده صفا, با دکتر طالبی, استاندار یزد برگزار شد.
در این جلسه ساختار و محتوای عملکردی اندیشکده ها در سطح ملی و بین المللی, ظرفیت ها و توانمندی اندیشکده صفا در راستایی بهبود و شکوفایی اقتصاد استان, تحلیل وضعیتی اقتصاد استان در ابعاد مختلف و با راهبرد آینده پژوهی, اقتصاد مقاومتی و اولویت های اجرایی آن ارایه و در پایان استاندار محترم ضمن ابراز خرسندی از ایجاد اندیشکده در استان یزد بر ضرورت تقویت و بهره گیری از مراکز فکری و اندیشه ورزی در استان یزد تاکید کرد.
ایشان خواستار حضور و نقش آفرینی اندیشکده صفا در حوزه های تصمیم سازی و راهبردی اقتصادی برای استان یزد شد