*. شرایط تشکیل اتاق فکر اقماری اندیشکده

*. شرایط تشکیل اتاق فکر اقماری اندیشکده


  1. درخواست متقاضی .
  2. تقاضای متقاضی اول توسط مدیر واحد مدیریت وتوسعه اتاق های فکراقماری اندیشکده صورت می گیرد و جهت تصویب و نهایی شده به هیئت مدیره ارجاع می شود .
  3. کمیته مشترک موقت بین اندیشکده وواحد صنعتی متقاضی تشکیل می شود , که این کمیته بعد تشکیل اتاق فکر اقماری اندیشکده , منحل می شود .
  4. مجمع اولیه تشکیل و از بین اعضاء رئیس , نائب رئیس , منشی نماینده کمیته انتخاب می شود.
  5. نماینده های کمیته ها مسئول تشکیل کمیته ها می باشد .
  6. رئیس و نمایندگان کمیته زیر گروه اتاق فکر اقماری از سوی اتاق فکری اقماری معرفی و از سوی
  7. م

 


پربازدید ترین خبرها