**.معرفی اتاق های فکر اقماری اندیشکده (صفا)

**.معرفی اتاق های فکر اقماری اندیشکده (صفا)


اندیشکده (صفا)  با هدف توسعه ارتباط دانشگاه وصنعت , بنا به درخواست واحد های صنعتی متفاضی از بین کارشناسان خود , اساتید دانشگاه مدیران واحد های صنعتی متقاضی مسئولین استانی اقدام به تشکیل اتاق های فکر اقماری اندیشکده می نماید .

*.  ارکان اتاق فکر اقماری شامل : رئیس نائب رئیس دبیر( سخنگو- مسئول اجرائی ) منشی ( مسئول ثبت صورتجلسات وگزارشات )- نماینده کمیته های زیر گروه - اعضاء .

* کمیته های زیر گروههای اتاق فکر اقمای :

.کمیته علمی وپژوهشی : رئیس اعضاء ( مسئول عضو گیری انجام امور علمی وپژوهشی اتاق فکر اقماری ).

.کمیته اجرائی : رئیس اعضاء ( مسئول عضو گیری انجام امور اجرائی اتاق فکر اقماری ).

.کمیته مستند سازی وانعکاس:  نماینده وبا رابط رئیس اعضاء ( مسئول ارتباط مستمر با کمیته اصلی- مسئول عضو گیری -  انجام امور مستند سازی وانعکاس اخبار اتاق فکر اقماری می باشد ) .

 


پربازدید ترین خبرها