واحد ها

واحد ها


واحد های ستادی اندیشکده(صفا)

                         عنوان

نام ونام خانوادگی

مدیر عامل :

دکتر حسن بلندیان

مسئول دبیرخانه :

 

مسئول مالی وپشتیبانی :

 

مسئول طرح وبرنامه :

 

مسئول روابط عمومی واطلاع رسانی  :

 

مسئول روابط بین الملل:

 

مسئول امور اداری وحقوقی :

 

مسئول عضویت :

 

مسئول کانون مشاورین وکارشناسان :

 

 

 

واحد های اقماری اندیشکده (صفا)

شورای عالی هم اندیشی  اندیشکده

شورای اجرائی اندیشکده

کمیته تبلیغات ومستندسازی واطلاع رسانی

کمیته تحقیق وپژوهش

کمیته آموزش

اتاق های فکر اقماری  اندیشکده

میزهم اندیشی با صنعت

هیئت علمی اندیشکده

هیئت خبرگان صنعت ومعدن

هیئت فقهی وتوسعه اقتصاد اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها