نکات متفرقه :

نکات متفرقه :


تعیین عضویت در کانون اختیاری می باشد .

عضویت در هر کدام از کانونها تابع شرایط عمومی وشرایط تخصصی .

حد اقل مدرک لازم جهت عضویت در کانونها لیسانس می باشد .

عضویت افراد زیر لیسانس با تصویب هیئت ارزیابی معادل سازی خواهد شد وتابع شرایط خاص می باشد .

پذیرش اولیه توسط هیئت کارشناسی صورت می گیرد .

تعیین سطح تو سط هیئت ارزیابی صورت می گیرد .

صدور کارت , سربرگ , مهر توسط مدیریت کانون صورت می گیرد .

عضویت در بعضی از کانونها نیاز به امتحان کتبی ؛ و مصاحبه می باشد .

 

 


پربازدید ترین خبرها