نکات متفرقه

نکات متفرقه


کلیه اعضاء جهت ثبت نام  اولیه , گزینش , دریافت  کارت , سربرگ , مهر , ثبت در سامانه  هزینه پرداخت کنند.

کلیه اعضاء باید در طول عضویت حق عضویت دوره  خود را طبق تعرفه پرداخت کنند .

کلیه اعضاء 20% هزینه کارشناسی ومشاوره و خود به اندیشکده پرداخت کنند .

کلیه اعضاء  موظفند , جهت تعیین سطح خود , کلیه قرارداد ها و گواهی کارشناسی ومشاوره خود را یک نسخه جهت ثبت در پرونده خود , در اختیار اندیشکده قراردهد .

کارشناسانی که سطح 4 داخلی کسب کرده باشند می توانند , کارت بین المللی دریافت نماید وبه اندیشکده های بین المللی معرفی خواهد شد .

کلیه اعضاء تا پایان مدت عضویت آنها طی نشود , ارزیابی وسطح بندی جدید نخواهد شد .

عضویت در چند کانون بلا مانع است .

 


پربازدید ترین خبرها