نشست شبکه اندیشگاهی کشور برگزار شد

نشست شبکه اندیشگاهی کشور برگزار شدبا حضور روسای اندیشکده ها و پژوهشکده های کشور ، ششمین عصرانه اندیشگاهی به منظور هم افزایی و همفکری اعضای شبکه ، به میزبانی پژوهشکده علم و فناوری ریاست جمهوری در تهران برگزار شد .

در این نشست هریک از اعضا با بیان دیدگاه های خود ظرفیت ها و عملکردی از مجموعه خود ارائه کردند.

مدیر عامل اندیشکده صنعت ،فناوری و اقتصاد استان یزد در این نشست با اشاره به اولویت های روز کشور و نیز بیان ظرفیت ها و چالش های استان یزد ،به بیان نقش اندیشکده ها در تعامل با دولت و مشارکت در فرایند حل مسایل کشور پرداختپربازدید ترین خبرها