نشست اعضای اندیشکده صنعت,فناوری و اقتصاد

نشست اعضای اندیشکده صنعت,فناوری و اقتصاد


یازدهمین نشست اندیشکده صنعت,فناوری و اقتصاد استان یزد با موضوعیت تحلیل مسایل اقتصادی روز استان و کشور برگزار شد

یازدهمین نشست اندیشکده صنعت,فناوری و
اقتصاد استان یزد با موضوعیت تحلیل مسایل
اقتصادی  روز استان و کشور برگزار شد

یازدهمین نشست تخصصی اندیشکده صنعت,
فناوری و اقتصاد در تاریخ 30 مرداد 1397و با
تحلیل موضوعات روز اقتصادی استان و کشور
در یزد برگزار شد


پربازدید ترین خبرها