میز هم اندیشی با صنعت

میز هم اندیشی با صنعت


*. دستور العمل تشکیل میز هم اندیشی با صنعت.

*. درخواست تشکیل میز هم اندیشی باصنعت .

*.لیست برنامه های آینده میزهم اندیشی باصنعت .

*.دریافت گزارشات از جلسات گذشته .

 

*. دستور العمل :

اندیشکده صنعت , فناوری واقتصاد استان یزد درراستای رسالت خود با هدف توسعه هم اندیشی و ارتباط با دانشگاه , صنعت ودولت بنا به درخواست واحد صنعت متقاضی با حضور نمایندگان  اندیشکده , مهمانی از دانشگاه , مهمانی از استانداری وسایر سازمانهای دولتی ونیز با حضور خبرنگاران ورسانه با پوشش خبری گسترده برگزار خواهد شد .بعد جلسه از بین مدیران ونمایندگان اندیشکده ودولت کارگروههای جهت پیگیری مصوبات این میز هم اندیشی تشکیل  خواهدشد .

*.شرایط :

 1. درخواست تشکیل میزهم اندیشی باصنعت توسط واحد صنعتی متقاضی .
 2. تعیین زمان برگزاری تشکیل میز هم اندیشی .
 3. مسئولیت دعوت وحضور مدیران واحد صنعتی متقاضی بر عهده  واحد صنعتی می باشد .
 4. مسئول تامین فضای مناسب , پذیرائی , تهیه پکیج جلسه ,  عکاسی وفیلم برداری . تبلیغات داخلی وشهری برعهده متقاضی می باشد .
 5. مسئولیت ومدیریت برگزاری میز هم اندیشی برعهده اندیشکده می باشد .
 6. مسئولیت تبلیغات مرتبط به اندیشکده بر عهده  اندیشکده می باشد .
 7. مسئولیت دعوت از نمایندگان اندیشکده , دانشگاه , دولت ورسانه ها بر عهده اندیشکده می باشد .
 8. برگزاری میز هم اندیشی با صنعت باید همراه با بازدید ازواحد صنعتی متقاضی می باشد.
 9. مسئولیت تشکیل کارگروه پیگیری مصوبات میز هم اندیشی بر عهده اندیشکده وواحد صنعتی متقاضی می باشد .
 10. مسئولیت  انعکاس دستاوردهای جلسه بر عهده اندیشکده می باشد .
 11. مسئولیت تهیه گزارشات ومستندسازی جلسه بر عهده اندیشکده می باشد .

*. در صورتی که واحد صنعتی , خارج از شهرستان یزد  باشد .برای تشکیل میز هم اندیشی با صنعت. متقاضی  می تواند , این جلسات را در یکی از سالنهای شهرستان یزد به نام واحد صنعتی برگزارنماید .و نیز به جای بازدید از واحد صنعتی نمایشگاه جانبی از محصولات آن واحد صنعتی در کنارسالن برگزار نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. مدیرهماهنگی  برگزاری جلسات :------

*. شماره تماس :-----

*.پست الکترونیکی :--------

 

*. فرم درخواست :

 

نام واحد صنعتی متقاضی :

 

آدرس واحد صنعتی :

 

شماره تماس :

 

همراه مسئول پیگیری :

 

نوع محصولات تولید ی :

 

اعلام تاریخهای  پیشنهادی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*.برنامه های آینده میز هم اندیشی با صنعت :

 

میزبان

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

درخواست جهت شرکت

 

 

 

لینک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*.درخواست جهت شرکت در جلسه به علت محدودیت پذیرش , منوط به موافقت اندیشکده می باشد.

 

*. دریافت اخبار وگزارشات از میز هم اندیشی :

 

نام جلسه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دریافت اخبارو گزارشات

 

 

 

لینک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها