معرفی و ارتباط با کارگروههای تخصصی اندیشکده

معرفی و ارتباط با کارگروههای تخصصی اندیشکده


نام کارگروه

معرفی

ارتباط باکارگروه

درخواست عضویت

کارگروه مشترک اندیشکده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد

*

*

*

کارگروه تخصصی آب

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

*

 

 

 

*. معرفی و ارتباط با کارگروههای تخصصی اندیشکده .

 

 

 

 

 

*. کلیه کارگروه براساس نیاز استان تشکیل شده است .

 

*. به علت محدودیت عضو یت در کارگروهها , درخواست عضویت , اول توسط مدیر واحد مدیریت وتوسعه کارگروههای  اندیشکده , براساس تخصص و سوابق علمی و شغلی افراد بررسی اولیه خواهد شد , بعد  درخواست  عضویت به کارگروه تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*.معرفی :

کارگروه مشترک اندیشکده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی , با هدف تامل وهم اندیشی مستمراندیشکده با سازمان جهت برنامه ریزی در توسعه استان یزد  تشکیل شده است شده .

 

 

*. اعضاء کارگروه :

*

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

تخصص

سوابق شغلی

سمت در کارگروه

 

1

مهندس حسینی پور

 

 

 

رئیس

2

 

 

 

 

نائب رئیس

3

 

 

 

 

دبیر

4

 

 

 

 

منشی

5

 

 

 

 

عضو

6

 

 

 

 

عضو

7

 

 

 

 

عضو

 

 

 

*. مصوبات :

*. دستاورها :

 

 

 

 

 

 

 

*. عضویت در کارگروه .

*. عضویت  در کمیته علمی و پژوهشی کارگروه .

*.عضویت در کمیته اجرائی کارگروه .

 

*.شرایط عضویت :

عضویت در کارگروه  درخواست عضو توسط مدیر واحد مدیریت وتوسعه کارگروههای اندیشکده براساس تخصص وسوابق علمی و شغلی متقاضیان بررسی اولیه می شود وبعد به کارگروه مربوطه ارجاء خواهدشد , در صورت تصویب کارگروه , از متقاضی دعوت به همکاری خواهد شد وازسوی رئیس کارگروه حکم عضویت برای متقاضی صادر خواهد شد .

جهت عضویت در کارگروهها , نیز به عضویت در اندیشکده نمیباشد .

.عضویت در این کارگروهها به صورت افتخارمی می باشد .

 

.عضویت در کمیته علمی وپژوهشی و کمیته اجرائی کارگروهها , منوط به عضویت در اندیشکده به صورت رسمی می باشد و بعد درخواست عضویت در کمیته ها اول توسط مدیر واحد مدیریت وتوسعه کارگروههای تخصصی اندیشکده بررسی خواهد شد و بعد کارگروهها مربوطه ارجاع ودر صورت موافقت کارگروه , متقاضی دعوت به همکاری خواهدو ازسوی رئیس کارگروه حکم عضویت برای متقاضی صادر خواهد شد.

.عضویت در کمیته ها , وکارگروهها به صورت افتخاری می باشد.

 

 


پربازدید ترین خبرها