معرفی شوراء

معرفی شوراء


این شورا عالی ترین رکن اندیشکده  (صفا ) بعد هیئت امناأ می باشد , که متشکل شده از اعضاء هیئت امناء – هیئت مدیره – اعضاء مدعو .

 

 


پربازدید ترین خبرها