معرفی اعضاء جامعه

معرفی اعضاء جامعه


معرفی اعضاء  جامعه 

*

نام گروه تخصصی

اعضاء

1

جامعه مشاورین اندیشکده

*

2

جامعه مدرسین اندیشکده

*

3

جامعه مدیران اندیشکده

*

4

جامعه کارشناسان اندیشکده

*

5

جامعه پژوهشگران اندیشکده

*

6

جامعه نوآوران و ایده پردازان اندیشکده

*

7

جامعه کارشناسان فقهی و توسعه اقتصاد اسلامی

*

8

جامعه خبرگان اندیشکده .

*

 

 

اعضاء

اعضاء جامعه مشاورین اندیشکده

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

نحوه تماس

تخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پربازدید ترین خبرها