عضویت رسمی اندیشکده

عضویت رسمی اندیشکده


کاربر گرامی ! با عضویت به صورت رسمی , شما به عضویت رسمی باشگاه اعضاء اندیشکده درخواهید آمد و از رسمیت وجایگاه (کرسی ) در این اندیشکده برخوردار خواهید شد  وبا کسب  جایگاه ( کرسی )  شما می توانید در برنامه های هم اندیشی  وپویشی  وپروژههای اندیشکده مشارکت نموده  ونقش مهم  وموثری در توسعه  صنعت , فناوری واقتصاد استان وکشور ایفا نمائید.

لازم به ذکر است , این اندیشکده یک موسسه غیر انتقاعی ومردمی می باشد وفاقد هر گونه  بودجه  , اعتبار ویا سرمایه ای بوده و با ید خود در آمد زا باشد ,به همین منظور ,  برای تامین بخشی از هزینه های اندیشکده از کلیه متقاضیان عضویت  رسمی در باشگاه اعضاء اندیشکده طبق جدول زیر حق عضویت سالانه دریافت خواهد شد.

لازم به ذکراست, عضویت کلیه اعضاء جدید ورود تا تکمیل فرآیند عضویت اول حداکثرتا یکسال بصورت علی البدل بوده وبعد تکمیل فرآینده عضویت وتائید مدارک ارسالی وتعیین وضعیت عضویت اعضاء , عضویت اعضاء  ازعلی البدل  به صورت اصلی ویا عادی با پرداخت حق عضویت سالانه جدید , تبدیل وضعیت خواهدشد.

در صورتی عدم پرداخت حق عضویت سالانه جدید وتعیین تکلیف عضویت نهایی خود , تا یکسال عضویت اعضاء همجنان علی البدل بوده و در پایان سال عضویت آنها ملغی خواهد شد  و عضویت رسمی آنها به موقت تبدیل وضعیت خواهد شد .

*

نوع عضویت

شرایط عضویت

مدت

تعرفه

مزایا

عنوان

امکانات

1

عضویت البدل

بررسی اطلاعات ومدارک ارسالی و تکمیل فرآیند عضویت

تا حداکثر

یکسال

60 هزار تومان

فقط

حق نظر

عمومی

عضو البدل

------

2

حقوقی اصلی

منوط به تصویب هیئت مدیره

1 سال

1200000 تومان

دارای

حق نظر

حق رای

اندیشمند

پروانه

عضویت

3

حقوقی عادی

نیاز به تصویب هیئت مدیره نمی باشد

1 سال

900 هزار تومان

فقط

حق نظر

اندیش ورز

پروانه

عضویت

4

حقیقی اصلی

منوط به تصویب هیئت مدیره

1 سال

120 هزارتومان

دارای

حق نظر

حق رای

اندیشمند

کارت

عضویت

5

حقیقی عادی

نیاز به تصویت هیئت مدیره نمی باشد

1 سال

90 هزار تومان

فقط

حق نظر

اندیش ورز

کارت

عضویت

6

افتخاری

منوط به تصویب هیئت مدیره

مستمر

-----------

فقط

حق نظر

اندیشمند

کارت

عضویت

 

 

 


پربازدید ترین خبرها