عضویت حقیقی

عضویت حقیقی


آیا تقاضای عضویت اصلی را دارید?

درصورت عدم انتخاب عضویت اصلی , درخواست شما عادی بررسی خواهد شد .

توجه !. میزان سرمایه  گذاری مشارکتی یعنی .اگردر آینده اندیشکده پروژه ای اقتصادی داشته باشد , شما تا چه میزان می توانید سرمایه گذاری نمائید . تعیین مبلغ  آن هیچ تعهدی برای شما ایجادنمی کند .

 


پربازدید ترین خبرها