صندوق دریافت موضوعات پیشنهادی

صندوق دریافت موضوعات پیشنهادی


 صندوق دریافت موضوعات پیشنهادی

اندیش ورز گرامی , هر موضوعی که در زمینه صنعت , فناوری , اقتصاد که به نظرشما می رسد , که این اندیشکده می تواند , به آن پرداخته وبا  فراخوان از اندیش ورزان خود به آن بپردازد و نقشی مهم و تحلیلی درآن داشته باشد می توانید از طریق این صندوق به ما پیشنهاد نمایید .

در صورتی که موضوع پیشنهادی شما به تصویب برسد , موضوع پیشنهادی در لیست فراخوان این اندیشکده به نام شما ثبت خواهدشد .

 


پربازدید ترین خبرها