شرایط وقوانین حمایت از اندیشکده (صفا)

شرایط وقوانین حمایت از اندیشکده (صفا)


حامی مالی  :

کلیه افراد حقیقی وحقوقی , که از اندیشکده حمایت مالی نمایند , به عنوان حامی مالی اندیشکده معرفی خواهند شد.

حامی رسانه ای :

کلیه صاحبان رسانه  , که با اندیشکده تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند , و اخبار وتبلیغات اندیشکده را به صورت رایگان و مستمر پوشش خبری دهند , به عنوان حامی رسانه ای اندیشکده معرفی خواهند شد .

حامی معنوی :

کلیه سازمانها ونهادهایی که از اندیشکده حمایت معنوی می نمایند, به عنوان حامی معنوی اندیشکده معرفی خواهند شد .

حامی پشتیبانی :

کلیه افراد حقیقی و حقوقی که ازاندیشکده به صورت وقف , حبس  ویا به صورت غیر نقد ی حمایت نمایند , به عنوان حامی پشتیبانی معرفی خواهند شد .

 


پربازدید ترین خبرها