ثبت نام در مجامع وابسته

ثبت نام در مجامع وابسته


 

*

نام کانونهای وابسته

شرایط عضویت

درخواست عضویت

اعضآ

1

مجمع مشاورین اندیشکده

*

*

*

2

مجمع مدرسین اندیشکده

*

*

*

3

مجمع  مدیران اندیشکده

*

*

*

4

مجمع  کارشناسان اندیشکده

*

*

*

5

مجمع پژوهشگران اندیشکده

*

*

*

6

مجمع  نوآوران و ایده پردازان اندیشکده

*

*

*

7

مجمع کارشناسان فقهی و توسعه اقتصاد اسلامی

*

*

*

8

مجمع خبرگان اندیشکده .

*

*

*

 

 


پربازدید ترین خبرها