توجه.توجه !!

توجه.توجه !!


این اندیشکده  یک موسسه غیر انتفاعی  وفاقد هر گونه  بودجه واعتباری می باشد.

دریافت هر گونه حمایت مالی وغیر نقدی, براساس  فصل سوم وماده 35 اساسنامه  و قانون سازمانهای مردم نهاد اخذ می گردد , که به این موسسه اجازه می دهد  , درآمدهایی از طریق اعانه , هدیه , وقف , حبس وغیره کسب نماید .

کلیه در آمد ها ی حاصل ازکمک های مالی شما , صرف زیرساختها وتوسعه اندیشکده خواهد شد وهیج مبلغی بابت حقوق ودستمزد از این منابع پرداخت نخواهد شد .

 


پربازدید ترین خبرها