تاریخچه

تاریخچه


تاریخچه  اندیشکده ها

 

اندیشکده یا کانون تفکر به سازمان، یا موسسه ویا گروهی گفته می‌شود که کار هدایت وپژوهش را انجام می‌دهند و درگیر مسائل مختلفی چون سیاستگذاری‌های اجتماعی، راهبرد سیاسی، اقتصادی، علمی، یا موضوعات مربوط به فناوری یا سیاست‌های تجاری و یا حتی توصیه‌های نظامی هستند. ﺍین مرﺍکز را در ﺍصطلاح و ادبیات تخصصی فارسی معادل هائی مانند:اندیشکده یا اندیشگاه نام دارند.

بسیاری از اندیشکده‌ها , سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که در بعضی کشورهایی مانند کانادا و آمریکا از آنها با معافیت‌های مالیاتی حمایت می‌شود.

همچنین بعضی اندیشکده ها توسط خود دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و گروه‌های ذی‌نفع تأسیس می‌شوند. ونیز بعضی با تاسیس به کسب درآمد از راه مشاوره و پژوهش اقدام  می نمایند.

رشد ﺍین نوع سازمان‌ها بیشتر پس ﺍز جنگ جهانی دوم در جهان غرب بوده و همﺍکنون نیز ﺍنوﺍع مختلفی ﺍز آنها در زمینه‌های مختلف و با نام‌های گوناگون و با مالکیت‌های متنوع در جهان مشاهده می‌شوند .

 

تعداد اندیشکده‌ها

.براساس گزارشات جهانی در سال ۲۰15 در سراسر جهان در  مجموع ۵۴۶۵  بوده است.