اساسنامه اندیشکده صنعت , فناوری و اقتصاد استان یزد

اساسنامه اندیشکده صنعت , فناوری و اقتصاد استان یزد


باسمه تعالي

   اساسنامه اندیشکده صنعت , فناوری و اقتصاد استان یزد

مجمع عمومي امنا

 فصل اول - كليات و اهداف:

ماده 1:

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر اندیشکده صنعت , فناوری واقتصاد استان یزد  است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار "موسسه" ناميده مي شود

ماده 2:

نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي موسسه غيرسياسي و غيرانتفاعي  و  غيردولتي بوده و در موضوع امور زيرساختي توسعه با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده 3:

محدوده فعاليت موسسه درسطح استان يزد است.

ماده 4:

محل : مركز اصلي موسسه دراستان : يزد - شهرستان يزد به نشاني: يزد- ابتدای خیابان کاشانی – طبقه فوقانی – مجتمع حضرت سید الشهدا  واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد .

ماده 5:

تابعيت : موسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده 6:

مدت فعاليت موسسه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده 7:

دارايي اوليه موسسه اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ 10000000 ريال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است .

 

ماده 8:

هيأت موسس موسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌ و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت .

ماده 9:

اهداف موسسه عبارتند از :
الف : كليات
تبيين فرمايشات مقام معظم رهبري ونيز تحكيم وترويج و اعتلاي سياست هاي خرد و كلان صنعتي واقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اهداف انقلاب اسلامي در زمينه هاي:

  1. انديشه ورزي، گفتمان سازي و مفهوم سازي در حوزه صنعت , فناوری و اقتصاد .
  2. بهره گيري از نخبگان و خبرگان صنعتي و اقتصادي جهت ارائه راهكارهاي جديد در حوزه مشكلات صنعتي و اقتصادي موجود.
  3. انجام مطالعات، بررسي هاي علمي و ارائه مشاوره هاي تخصصي در حوزه صنعت , فناوری و اقتصاد.

ب : روش اجراي هدف:
1- شناسايي و جذب نخبگان و صاحبنظران و خبرگان صنعتي , فناوری و اقتصادي.

2- ايجاد كارگروههاي تخصصي در موضوعات مرتبط .

3-نيازسنجي و شناسايي فرصت ها و ظرفيت ها و تهديدهاي اقتصادي و صنعتي و معدني استان.

4-شبكه سازي و ايجاد محتوا در راستاي توسعه اقتصادي پايدار .

 5- برقراري ارتباط با انديشكده هاي داخل و خارج از كشور جهت بهره گيري از تجربيات جهاني.

فصل دوم : ساختار

ماده 10:

اركان موسسه عبارتند از :
1- مجمع عمومي 2- هيات مديره 3- بازرس.

ماده 11:

وظايف مجمع عمومي مؤسس:
1- انجام اقدامات اوليه براي تاسيس موسسه.
2-  تهيه و طرح اساسنامه و تصويب آن .
3- انتخاب اعضاء هيأت امنا.
4- انتخاب اولين مديران و بازرسان.
تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، دربار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تاييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي‌شود.

ماده 12:

مجمع عمومي عادي متشكل از اعضاي هيات امنا بوده و عاليترين مرجع تصميم گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل     مي شود .

تعداد اعضاي هيات امنايي 10 نفر مي باشد.

ماده 13:

چنانچه ادامه همكاري هر يك از اعضا هيات امنا به علل فوت، عزل و يا استعفا غير ممكن شود، هيات امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را با راي اكثريت نسبي اعضا بعنوان عضو هيات امنا انتخاب مي نمايد .

ماده 14:

مجمع عمومي عادي هيات امنا سالانه در شهريور ماه تشكيل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.

تبصره 1 – اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آرا حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .


تبصره 2- مجمع عمومي هيات امنا ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره يا بازرس (ها) يا يك ‌پنجم اعضاء هيات امنا در صورتي كه هيات مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبني بر تشكيل مجمع عمل ننمايد، تشكيل  مي گردد .
 

تبصره 3- دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت ( كتبي-تلفني ) صورت مي‌پذيرد.


تبصره 4- روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌ها روزنامه پيمان يزد مي‌باشد.

ماده 15:

وظايف مجمع عمومي عادي امنا:
1- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل).
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (ها).
3- تعيين خط مشي كلي موسسه.
4- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره.
5- تعيين عضو جانشين هيات امنا.
6- تصويب ترازنامه و بودجه موسسه.
7- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها.
8- عزل اعضاي امنا، هيات مديره و بازرسان.

ماده 16:

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
1- با درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس.
2- با درخواست يك‌ پنجم اعضاي امنا.
تبصره 1- دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسيد .
تبصره 2 – اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضاي امنا تشكيل مي‌گردد.
تبصره 3 – تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17:

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده :
1- تصويب تغييرات اساسنامه.
2- بررسي و تصويب يا رد انحلال موسسه.
3- تغيير در ميزان سرمايه.
4- انحلال قبل از موعد.
5- هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده 18:

جلسات مجامع عمومي امنا توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند .
تبصره 1- اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيات مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد .
تبصره 2 – رئيس هيات مديره‌ ، رئيس هيات رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيات مديره باشد .

ماده 19:

هيات مديره :
موسسه داراي هيات مديره اي مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود .
تبصره 2 – شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 4 جلسه متوالي يا8 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيات مديره بايد حداقل 7 روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد .

ماده 20:

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرس عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
در صورتيكه تعداد هيات مديره يا بازرس به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا به صورت فوق العاده جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گرديد .

ماده 21:

هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه 2 بار تشكيل مي‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده بموجب آئين‌نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.

ماده 22:

اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامه‌‌اي كه به تصويب مجمع عمومي امنا خواهد رسيد مشخص مي‌نمايد.
تبصره 1- هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند .
تبصره 2- هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضا هيات مديره تعريف نمايد .

ماده 23:

هيات مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره‌هاي بعدي بلامانع بوده همچنين هيات مديره موظف است حداكثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي امنا به منظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد . هيات مديره قبل از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تائيد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذي ربط و ذي صلاح اعلام نمايد.

ماده 24:

هيات مديره نماينده قانوني موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذيل مي باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب مجمع به نام موسسه انجام دهد .
تبصره 1- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيات امنا است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد .
تبصره 2-  هيات مديره پس از تصويب مي‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه‌هاي جاري موسسه تا مبلغ 1ميليارد ريال بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد.

ماده 25:

مجمع عمومي عادي امنا  1 نفر را بعنوان بازرس اصلي و1 نفر را بعنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود .

ماده 26:

هيأت مديره از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين مي‌نمايد .
تبصره : مديرعامل نمي تواند درعين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضرين اعضاي مجمع عمومي.

ماده 27:

بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات موسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد .

ماده 28:

هيأت مديره و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده اند در مسئوليت خود باقي خواهند بود.

ماده 29:

اشخاص ذيل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
1- كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛
2- مديران و مدير عامل.
3- اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- همسر اشخاص مذكور دربند2.
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده 30:

وظايف بازرس بشرح ذيل است :
1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي امنا.
2- مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي.
3- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امنا.
4- اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي      گذاشته اند.
5- ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت نمايد .

ماده 31:

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي موسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه .حق امضا دارد
تبصره1- عزل مدير عامل از اختيارات هيأت مديره مي باشد كه بايد مستند و مدلل باشد .
تبصره 2- اگر مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود، ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد
تبصره 3- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

 

 

ماده 32:

مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد :
1- نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛
2- استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛
3- نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
4- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد؛
5- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي موسسه به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
6- تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛
7- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره؛
8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر؛
9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره؛
10- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

ماده 33:

حقوق و مزاياي مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين مي شود .
در صورتيكه مديرعامل از اعضاي هيأت مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد .

ماده 34:

مدت ماموريت مديرعامل از مدت ماموريت هيأت مديره تجاوز نخواهد كرد و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هر صورت مديرعامل در صورت انقضا مدت ماموريت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را انجام دهد .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35:

بودجه موسسه از طريق ذيل تأمين مي‌شود.
الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.

ماده 36:

درآمد و هزينه هاي موسسه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مراجع ذيربط ارايه خواهد شد .
تبصره 1- هيأت مديره مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه هاي موسسه موجود است در حساب مخصوصي بنام موسسه نزد يكي از بانكهاي رسمي ايران نگهداري نمايد .
تبصره 2- سال مالي موسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.
تبصره 3- مكاتبات رسمي موسسه با امضاي مدير عامل صورت مي‌پذيرد.
تبصره 4-كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي نگهداري مي شود
تبصره 5– مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص بترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

ماده 37:

هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده 38:

هيأت مديره مكلف است محل موسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد .

ماده 39:

موسسه داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد . هيأت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت و ثبت شركتها ارسال نمايد.
تبصره- هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد.

ماده 40:

انحلال : در صورت انحلال موسسه مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارايي موسسه را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد .
تبصره 1- مجمع عمومي فوق‌العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي از سازمانهاي مردم‌نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي‌گردد، واگذار نمايد.
تبصره 2- تصفيه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.
تبصره 3- هيات تصفيه از بين خود يك نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد .
تبصره 4- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نمايد .

ماده 41:

چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه هاي دولتي باشد، موسسه موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.

ماده 42:

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين‌نامه ذيربط تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 43:

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره در نشست مورخ 1/7/1397 مجمع عمومي موسس به تصويب رسيد .

 


پربازدید ترین خبرها