معرفی کلینیک اندیشه ورزی

 این کلینیک تلاش دارد , با ایجادفضایی مناسبی برای اندیشه ورزی درسطح ملی وبین الملل, در گام نخست با شناسایی و مطرح کردن  موضوعاتی جهت اندیشه ورزی , طی فرآیندی این موضوعات  پیشنهادی را  به یک محصول قکری و اندیشه ورزی بنام   << اندیشه نامه >>  تبدیل نموده وبه صورت رسمی  در جامعه ودر سطح بین الملل منعکس نمایند .

فرآیند تولید اندیشه نامه

الف)بخش اول

1.گام اول - شناسایی موضوعات : در گام نخست , موضوعات از طریق صندوق دریافت موضوعات پیشنهادی از کلیه جامعه نخبگان واندیشمندان , اساتید دانشگاه , افراد حقوقی وحقیقی به صورت آزاد دریافت خواهد شد.

 

2.گام دوم - ارزیابی موضوعات پیشنهادی : موضوعاتی که از طریق صندوق موضوعات پیشنهادی دریافت می شود , اول توسط کارشناسان اندیشکده , از لحاظ ویرایشی ارزیابی و بررسی اولیه خواهد شد . بعد جهت تائید و داوری به هیئت داوری  کلینیک اندیشه ورزی ارسال , ودر صورت تصویب به صورت رسمی در لیست فراخوان اندیشه ورزی قرار خواهد گرفت.

 

3.گام سوم - فراخوان اندیشه ورزی : وقتی موضوعی درلیست فراخوان قرارگرفت  , موضوع از طریق فراخوان  و ابزارهای اطلاع رسانی  , اطلاع رسانی عمومی خواهد شد .

 

4. گام چهارم - پالایش  نظرات واندیشه ها : بعد از فراخوان  , نظرات واندیشه ها ی ارسالی , توسط کارشناسان اندیشکده  , پالایش اولیه خواهد شد .

 

5.گام پنجم – مدل سازی و تولید محصول فکری واندیشه ورزی << اندیشه نامه >> : 

بعد از مرحله , پالایش نظرات واندیشه ها , نظرات واندیشه های پالایش شده , توسط هیئت عملی کلینیک به محصول فکری واندیشه ورزی   << اندیشه نامه >>  به صورت مدلی  به شرح زیر استاندارد سازی  خواهد شد .این مدل نمونه تکمیل  شده , مقاله , پایان نامه , گزارش . خواهد بود , که مخصوص این اندیشکده می باشد .

*.  اندیشه نامه تولیدی , شامل :

 1. موضوع تائید شده .
 2. نام مطرح کننده موضوع.
 3.  تاریخ فراخوان .
 4. تاریخ تولید اندیشه نامه.
 5. مقدمه  اندیشه نامه .
 6. چکیده اندیشه نامه.
 7. نظرات برتر همراه با ذکر نام ارائه دهندگان.
 8. تحلیل ها .
 9.  نتیجه وجمع بندی  اندیشه نامه .
 10. پیشنهادات وراهکارها .
 11. ذکر نام اندیشکده - ذکر نام کارشناسان – ذکر نام داوران – ذکر نام هیئت علمی کلینیک اندیشه ورزی .
 12. تعیین ایمیل اختصاصی مربوط به ارائه اسناد نشردهندگان و انعکاس دهند – و نام کارشناس پیگیری کننده .
 13. تعیین ایمیل اختصاصی مربوط به پیشنهاد دهندگان – و نام کارشناس پیگیری کننده .

 

 

ب)بخش دوم 

این اندیشکده معتقداست , محصولات  فکری واندیشه ورزی  << اندیشه نامه>>    باید با  روشها وشیوههایی  در جامعه نشر وانعکاس پیدا نموده و از دل این نشر وانعکاس  این اندیشه نامه  ها , دستاورهایی موثر وعملیاتی ,که منجر به یک  تحول ویا حل یک مشکل در جامعه شود به. به همین خاطر در مدل تولید اندیشه نامه در این اندیشکده , در بخش دوم , تلاش شده   با طراحی شیوه ای به این هدف دست پیاده نمائیم .

6.گام ششم – نشر وانعکاس اندیشه نامه :

بعد تهیه اندیشه نامه براساس مدل تعریف شده , این اندیشه نامه  در اختیار جامعه نشردهندگان وانعکاس دهندگان کلینیک به صورت رسمی قرار می گیرد .

 

7. گام هفتم – دریافت وارزیابی اسناد نشر دهندگان وانعکاس دهندگان و پیشنهاد دهندگان , تدوین دستاوردها  :

در اندیشه نامه ای که توسط کلینیک تولید خواهد شد , دو ایمیل اختصاصی تعریف خواهد شد , که کلیه نشر دهندگان وانعکاس دهندگان که در رابطه با نشر این اندیشه نامه اقدام نموده اند , مستندات خود را به این ایمیل ارسال می کنند ونیز پیشنهاد دهندگان , پیشنهادات خود را به ایمیل اختصاصی ارسال می کنند و موارد توسط کارشناس مربوطه بررسی وصورت تائید , در تدوین ومستند سازی مربوط به اندیشه نامه , نام  واسناد نشر دهندگان و منعکس کنندگان ونیز پیشنهاد دهندگان , ذکر خواهد شد .

 

8. گام هشتم – مستند سازی وسناریوسازی وتعریف پروژه :

بعد از طی هفت مرحله , تولید محصول فکری واندیشه ورزی << اندیشه نامه >> , در مرحله هشتم دستاورهای تولیدی اندیشه نامه , مستند سازی وسناریو سازی ودر صورت نیاز تعریف پروژه خواهد شد , همراه با ذکر کارشناس پیگیری کننده . درنهایت مستندات تهیه شده , در ویترین  اندیشکده  , بایگانی ودر اختیار عموم وبویژه پژوهشگران  قرارخواهد گرفت .