فهرست اندیشه نامه های تولیدی , اندیشکده (صفا )

 

*

موضوع  اندیشه نامه

تاریخ تولید

نام کارشناس

پیگیری کننده

نحوه تماس

نحو

فروش

دریافت

فایل

1

راهکارهای کاهش نرخ ارز

22/5/ 97

 احمدی

09132564044

رایگان

ویترین

2

 

 

 

 

فروشی

ویترین

3

 

 

 

 

 

ویترین

4

 

 

 

 

 

ویترین

5

 

 

 

 

 

ویترین

6

 

 

 

 

 

ویترین

7

 

 

 

 

 

ویترین