*. برترین حامیان مالی                                                                             

*. برترین  حامیان رسانه ای

*. برترین حامیان معنوی

*. برترین حامیان پشتیبانی

 

 

توجه .!!

این اندیشکده  یک موسسه غیر انتفاعی  وفاقد هر گونه  بودجه واعتباری می باشد.

دریافت هر گونه حمایت مالی وغیر نقدی, براساس  فصل سوم وماده 35 اساسنامه  و قانون سازمانهای مردم نهاد اخذ می گردد , که به این موسسه اجازه می دهد  , درآمدهایی از طریق اعانه , هدیه , وقف , حبس وغیره کسب نماید .

کلیه در آمد ها ی حاصل ازکمک های مالی شما , صرف زیرساختها وتوسعه اندیشکده خواهد شد وهیج مبلغی بابت حقوق ودستمزد از این منابع پرداخت نخواهد شد .

 

شرایط وقوانین حمایت از اندیشکده (صفا)

حامی مالی  :

کلیه افراد حقیقی وحقوقی , که از اندیشکده حمایت مالی نمایند , به عنوان حامی مالی اندیشکده معرفی خواهند شد.

حامی رسانه ای :

کلیه صاحبان رسانه  , که با اندیشکده تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند , و اخبار وتبلیغات اندیشکده را به صورت رایگان و مستمر پوشش خبری دهند , به عنوان حامی رسانه ای اندیشکده معرفی خواهند شد .

حامی معنوی :

کلیه سازمانها ونهادهایی که از اندیشکده حمایت معنوی می نمایند, به عنوان حامی معنوی اندیشکده معرفی خواهند شد .

حامی پشتیبانی :

کلیه افراد حقیقی و حقوقی که ازاندیشکده به صورت وقف , حبس  ویا به صورت غیر نقد ی حمایت نمایند , به عنوان حامی پشتیبانی معرفی خواهند شد .

 

درخواست حمایت از اندیشکده (صفا)

Text to Identify