جامعه مشاورین و کارشناسان

معرفی جامعه مشاورین وکارشناسان اندیشکده (صفا )

 یکی از اهداف تشکیل اندیشکده (صفا ) شناسایی وسازماندهی مشاورین وکارشناسان  مورد نیاز حوزه صنعت , فناوری , اقتصاد با هدف کمک به این بخشها می باشد .

این اندیشکده , فقط مسئولیت شناسایی , ارزیابی , گزینش , معرفی اعضاء را برعهده خواهد داشت .

 

 

مراحل عضویت

1. ثبت نام .

2. گزینش .

3. تعیین تخصص – رشته .

4.تعیین مدت عضویت : ( یکساله – سه ساله – پنج ساله ) .

4.تعیین سطح داخلی : ( یک – دو – سه – چهار).

5. تعیین سطح بین المللی: (D-C-B-A ).

6.صدور کارت عضویت  .

7.ثبت در سامانه .

 

 

شرایط عضویت

کلیه اعضاء جهت ثبت نام  اولیه , گزینش , دریافت  کارت ,  ثبت در سامانه و عضویت , باید حق عضویت پرداخت کنند.

حق عضویت با تصویب هیئت مدیره , سالانه تعیین  ودریافت می شود .

 کلیه اعضاء  جهت صدور نظرکارشناسی ومشاوره , باید  نظر کارشناسی ومشاوره خود را در سامانه ثبت نمایند , ونیز  فاکتور نظر مشاوره ثبت کنند و 20 % فاکتور درخواستی را به عنوان حق السهم  اندیشکده پرداخت نمایند , بعد نامه  درخواستی و فاکتور درخواست در سربرگ اندیشکده ثبت خواست وبه پست الکترونیکی کارشناس ویا مشاور ارسال و بعد امضاء کارشناس ویا مشاور به مشتری تحویل داده می شود .

کلیه اعضاء  بعد اتمام عضویت , در صورت در خواست عضویت جدید , براساس نامه های صادره و فاکتور های صادره , اارتقاء سطح پیدامی کنند .

کارشناسانی که سطح 4 داخلی کسب کرده باشند می توانند , کارت بین المللی دریافت نماید وبه اندیشکده های         بین المللی معرفی خواهد شد .

مسولیت معرفی وحمایت از اعضاء جامعه مشاورین وکارشناسان بر عهده اندیشکده می باشد .

کلیه اعضاء تا پایان مدت عضویت آنها طی نشود , ارزیابی وسطح بندی جدید نخواهد شد .

عضویت در چند کانون بلا مانع است .

کلیه اعضاء , در صورت در یک رشته عضویت داشته باشند , کارت عنوان تخصصی و اگر در چند رشته عضویت داشته باشند , کارت عضویت مشترک تخصصی صادر خواهد شد .

حق عضویت صدور کارت مشترک , تخصصی ,   یک رشته کامل باید پرداخت نمایند , سایر رشته های وابسته  50% درصد پرداخت نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با دبیر

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

درخواست عضویت

ثبت نام درگروههای تخصصی جامعه وابسته

*

نام گروه تخصصی

شرایط عضویت

درخواست عضویت

1

جامعه مشاورین اندیشکده

*

*

2

جامعه مدرسین اندیشکده

*

*

3

جامعه مدیران اندیشکده

*

*

4

جامعه کارشناسان اندیشکده

*

*

5

جامعه پژوهشگران اندیشکده

*

*

6

جامعه نوآوران و ایده پردازان اندیشکده

*

*

7

جامعه کارشناسان فقهی و توسعه اقتصاد اسلامی

*

*

8

جامعه خبرگان اندیشکده .

*

*

 

 

شرایط عضویت

شرایط عضویت در جامعه مشاورین اندیشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

معرفی اعضاء  جامعه 

*

نام گروه تخصصی

اعضاء

1

جامعه مشاورین اندیشکده

*

2

جامعه مدرسین اندیشکده

*

3

جامعه مدیران اندیشکده

*

4

جامعه کارشناسان اندیشکده

*

5

جامعه پژوهشگران اندیشکده

*

6

جامعه نوآوران و ایده پردازان اندیشکده

*

7

جامعه کارشناسان فقهی و توسعه اقتصاد اسلامی

*

8

جامعه خبرگان اندیشکده .

*

 

 

اعضاء

اعضاء جامعه مشاورین اندیشکده

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

نحوه تماس

تخصص